REGULAMENT CAMPANIE PROMOTIONALA ULTIMA

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

1.1 Campania promoțională „ Lansare produse Ultima  “ (denumită în cele ce urmează „Campania”), pentru promovarea și publicitatea marcii Ultima,  este organizată în numele și de către SC GREENPOINT TRADE SRL, persoană juridică romană, cu sediul social în Bucuresti, str. Gramont  nr. 2, cam 1, etaj 1, ap 2, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/2287/2002, cod de identificare fiscală RO-14533291 (”Organizatorul”) .

1.2 Campania se desfașoară în conformitate cu prezentul regulament („Regulamentul”). Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din Regulament este finală si obligatorie pentru participanți.

1.3 Regulamentul Campaniei a fost întocmit și va fi făcut public, în mod gratuit, oricărui solicitant, conform prevederilor legale în vigoare, pe site-ul  organizatorului https:// www.greenpointromania.ro sau în locațiile de desfășurare a campaniei ( Birou – Relații clienți magazine Cora din: București și Ploiești). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și /sau schimba  Regulamentul Campaniei pe parcursul desfașurării, urmând ca respectivele modificări să intre în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe site.

1.4 Organizatorul declară, că niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea Campaniei,  sau cu privire la cunoașterea Regulamentului și a modificărilor acestuia atâta timp cât acesta a fost pus la dispoziția participanților. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile în vigoare.

1.5 Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

1.6 SC GREENPOINT TRADE SRL  în calitate de Organizator, declară că își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare după o zi de la anunțarea participanților în acest sens pe site-ul oficial al SC GREENPOINT TRADE SRL ( https:// www.greenpointromania.ro)

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1 Campania se va desfașura în perioada 1 martie 2021 de la ora 00:01, pana la 15 aprilie 2021 ora 23:59, în magazinele Cora din  orașul  București.

2.2 Campania poate înceta înainte de data mai sus menționată, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilitații SC GREENPOINT TRADE SRL, din motive independente de voința acesteia, de a continua prezenta Campanie. GREENPOINT TRADE va anunța publicul de întreruperea Campaniei  prin intermediul site-ului.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 La această Campanie promoțională poate participa orice persoană fizică care îndeplinește urmatoarele condiții:

  1. a) Are varsta de 18 ani împliniți;
  2. b) Are domiciliul sau reședința în Romania;

3.2 Nu pot participa la acestă campanie, chiar dacă îndeplinesc prevederile art. 3.1. de mai sus, angajații GREENPOINT TRADE.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Pentru a putea intra în Campanie, participanții trebuie să achiziționeze orice  produs “Ultima”, din magazinele în care se desfășoară campania, să se prezinte cu bonul fiscal la serviciul clienți al magazinului respectiv , pentru a-și revendica unul din produsele campaniei. 

4.2. Toți participanții care îndeplinesc cumulativ condițiile de la secțiunea 3 și 4.1 pot intra pe loc, în posesia unui produs al campaniei ( în limita stocului disponibil ).

4.3. Persoana care obține un astfel de produs  nu are dreptul de a solicita rambursarea prețului pentru acel produsul.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE CAMPANIEI

5.1 Produsele campaniei constau în:

  1. Zgardă cătei – 700 buc – valoare 721 Euro
  2. Minge dispenser recompense pt pisici – 332 buc – valoare 332 Euro
  3. Manusa pt masaj pisici – 500 bcu – valoare 1000 Euro

Valoarea totală a produselor: 2053  Euro

SECTIUNEA 6. TAXE SI IMPOZITE

6.1 Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru produsele oferite în conformitate cu Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare).

6.2 Clienților care participă la această campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei ( cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Poșta Romană în cazul solicitării scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate în Secțiunea 1de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea vizualizării  prezentului regulament, cheltuieli legate de deplasarea până la magazinele din campanie).

SECTIUNEA 7. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI

7.1. Campania va putea fi întreruptă / încetată înainte de termen doar în caz de fortă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului determinată de imposibilitatea de a o continua din motive independente de voința sa. În situația apariției vreunuia din aceste cazuri, GREENPOINT TRADE va anunța participanții pe site în cel mai scurt timp posibil de noile circumstanțe.

7.2. Situațiilor avute în vedere la pct. 7.1 le sunt asimilate si hotarâri ale instanțelor judecatorești precum și acte ale autoritaților publice competente, cu impact asupra Campaniei.

7.3 Forță majoră însemnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator. 

7.4 Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute, odată cu terminarea produselor pentru această Campanie.

SECTIUNEA 8. LITIGII

8.1 Eventualele litigii apărute între Organizator si Participanți cu privire la orice aspect legat de desfașurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instantele judecătorești române competente din municipiul București.

8.2 Legea aplicabilă este legea română.

Organizator,

SC GREENPOINT TRADE SRL .